เจิมด้วยไฟพระวิญญาณ

      G           D             Em7
เมื่อนมัสการพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ
        C                D           G
เชิญองค์พระวิญญาณประทับอยู่ในใจ
              C                   D
ทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราที่นี่
      Bm            Em7
ให้ชีวิตเต็มด้วยการอัศจรรย์
           C                    D
และเต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณ

       G         Bm Em
โปรดเจิมเรา   เจิมใจเรา   
 Am             G             D
ด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์
      G           Bm Em
โปรดเจิมเรา   เจิมใจเรา 
   Am7             D          G
ให้เต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ
ปรับแต่ง :