ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน

  F     Fsus4  Fmaj7     Eb/F 
  เมื่อตาใจข้าได้เห็น พระวิญญาณของพระเจ้า  
    Bbmaj7     Am7       Dm7
  ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้
  Gm7   Bb/C    F
  ข้าสุขใจเหลือจะบรรยาย  

    F7    Bbmaj7      Am7
  ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ
  Dm7    Gm7   Bb/C    F
  และไม่ว่าเป็่นเช่นใด ข้าจะนมัสการ
  F7      Bbmaj7     Am7
  ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ
  Dm7      Gm7   Bb/C  F
  และไม่ว่าเป็่นเช่นใด ก็จะนมัสการ

  F     Fsus4  Fmaj7       Eb/F
  ข้าได้เห็นแสงสว่าง แห่งความจิรงและความรัก
      Bbmaj7    Am7       Dm7
  ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้
  Gm7    Bb/C    F
  อยู่ในความรักของพระองค์่

    Bbmaj7     C/Bb
  และในทุกเส้นทาง ที่ก้าวและเดินไป
    Am7    Dm7
  ให้ทุกวันเวลาในชีวิต
  Gm7   Bb/C   F   F7
  นมัสการ พระองค์ เรื่อยไป     
  (นมัสการ พระองค์ นิรันดร์)
  (นมัสการ พระองค์ เรื่อยไป)
    Eb   Csus4  C   F/A
  (นมัสการ พระองค์ นิรันดร์